Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Equi’Nessa, gevestigd te Overijse, ondernemingsnummer 0763.839.960, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Dienst: de diensten geleverd door Equi’Nessa, zoals bijvoorbeeld privélessen op verplaatsing, lessen op locatie van derden, één of meerdaagse cursussen, opleidingen, online cursussen,…
 4. Het aanbod wordt gecommuniceerd via de website www.equinessa.be, via sociale media of via e-mail.
 5. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van het aankopen van de dienst.
 6. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen, cursussen en diensten en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.
De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.

Artikel 3 –  Prijzen en betalingsvoorwaarden

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

De prijzen worden steeds gecommuniceerd via onze website en/of sociale mediakanalen.

De betaling van de lessen verloopt alsvolgt: de klant voorziet de betaling van de (privé)lessen aan het einde van de les door middel van contante betaling, payconic of op factuur.

De betaling van de cursussen of opleidingen verloopt alsvolgt: de klant is pas ingeschreven bij betaling van het volledige cursusbedrag. Op het moment dat de klant zich inschrijft voor een cursus dient deze het bedrag binnen het termijn van drie dagen te storten op de bankrekening van de dienstverlener.

Wanneer de klant overgaat tot de aankoop van een dienst, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som.

Bij het nalaten van een betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande bedragen/facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 5% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 150,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 4 – Annuleringsvoorwaarden

De volgende voorwaarden gelden bij annulatie van privélessen:

 • Indien de klant, het aanbod wenst te annuleren, dient de klant telefonisch contact op te nemen met de dienstverlener
 • Bij annulering van de lessen tot 48 uur voor aanvang van de afgesproken dienst wordt deze niet in rekening gebracht.
 • Bij annulering van de lessen binnen 48-24 uur voor aanvang, rekent de dienstverlener een bedrag van 50% van de dienst aan.
 • Bij annulering binnen 24 uur wordt de volledige dienst in rekening gebracht.

De volgende voorwaarden gelden bij annulatie van cursussen of opleidingen:

 • Het wel of niet doorgaan van een cursus is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Indien een cursus niet doorgaat, dan krijgt de klant hiervan bericht en wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
 • De inschrijving voor de cursus is definitief bij betaling. Indien de klant, niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden, heeft de dienstverlener het recht om de plaats aan iemand anders te geven.
 • Indien de klant zijn deelname aan een cursus wenst te annuleren, is een volledige terugbetaling enkel mogelijk indien u als klant de annulatie 14 dagen voor aanvang van de cursus schriftelijk meldt. Wordt er schriftelijk geannuleerd door de klant tussen 14 en 7 dagen zal de dienstverlener een terugbetaling van 50% van de aankoopprijs uitvoeren. Bij een annulering binnen de 7 dagen voorafgaande aan de cursus, krijgt de klant geen terugbetaling.
 • De klant kan steeds een vervanger aanduiden bij annulatie. In dit geval dient de klant geen annulatievergoeding te betalen.

Artikel 5 – Betwistingen

De klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen een termijn van 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de dienstverlener.

De klant kan ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

De dienstverlener zal zich steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De klant erkent dat de dienstverlener slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.

De aansprakelijkheid van de dienstverlener is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

De dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer er als gevolg van overmacht niet aan de verplichtingen voldoen kan worden. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de diensterverlener alsnog aan de verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

De klant is steeds verplicht om een goedgekeurde rijhelm te dragen ongeacht de locatie.

De klant is steeds verantwoordelijk voor zijn veiligheid en die van het paard. Daarnaast is de klant, ook verantwoordelijk voor schade en verwondingen, voor schade aan eigen materiaal en voor schade veroorzaakt door het paard, aan derden en aan de locatie waar de lessen of cursussen doorgaan.

De klant dient verplicht een verzekering af te sluiten ter dekking van dergelijke incidenten

De klant, en de eigenaar van het paard, dient zelf een aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor schade veroorzaakt door het desbetreffende paard.

Artikel 7 – Welzijn en gezondheid paard

De klant zorgt ervoor dat zijn paard in orde is met de chip, vaccinatie, ontworming en dat het niet in contact is geweest met besmettelijke ziekten.

De klant of eigenaar van het paard dient zorg te dragen voor de gezondheid van jouw paard. De dienstverlener kan een paard weigeren als de gezondheid onvoldoende is.

Bij fysiek of verbaal geweld en/of ongepast gedrag tegenover dieren of mensen tijdens de lesuren of daarbuiten kan de dienstverlener besluiten betreffende klant aan de lessen, cursus, opleiding,.. te ontzeggen. De klant blijft verantwoordelijk voor alle kosten.

Artikel 8 – Verwerking persoonsgegevens

Door het aanvaarden van een aanbod, verklaart de klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy.

Door in te schrijven op een cursus of deel te nemen aan de lessen aanvaard de klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.